Element/etap

Termin realizacji

Zadania – pracownicy biuro lgd ciw

Zadania zlecone –

Moderator/ konsultant

Opracowanie projektu SWOT, celów, opisu zintegrowania, innowacyjności, opis partnerstwa i procesu konsultacji

i opis powiązań LSR z innymi dokumentami strategicznymi (regulaminy pracy Rady, Zarządu, Biura inne)

 

Lipiec - sierpień

Wykonanie w/w na podstawie zebranych 250 ankiet, diagnozy obszaru i innych dostępnych materiałów

Moderator A. Mówińska będzie sprawdzać nadesłane projekty.

Przeprowadzenie spotkań na terenie każdej gminy dot. analizy SWOT i celów wraz ze zgromadzeniem uwag i przygotowaniem zestawień z informacja zwrotną oraz zmienionymi projektami

27.08.2015

Rekrutacja uczestników na 5 spotkań w gminach 30 os. x 5 gmin, Przygotowanie materiałów szkoleniowych

 

Moderator A. Mówińska: Przeprowadzenie 5 spotkań gminnych x 3 godz.

 

Spotkanie z zespołem ds. opracowania LSR w celu analizy zgłoszonych uwag do SWOT i celów

wrzesień

Rekrutacja, przygotowanie materiałów na 1 spotkanie zespołu ( członkowie Rady, Zarządu, Biura LGD CIW), spotkanie prowadzą pracownicy biura

 

Konsultacje z moderatorem

Wypracowanie propozycji obejmujących (projekty poszczególnych części LSR):

- przedsięwzięcia,

- budżet,

- wskaźniki,

- procedura oceny i wyboru,

- wzory dokumentów stosowanych w ocenie,

- procedura wyboru, realizacji

 

3 szkolenia x 16 h

 

Pierwsze: procedura dot. projektów grantowych: 27-28.07.2015

 

Drugie: przedsięwzięcia, budżet, wskaźniki: 28-29.08.2015

 

Trzecie: procedura wyboru, wzory dokumentów i kryteria oceny: 26-27.09.2015

 

Pierwsze i drugie można robić już w trakcie wakacji, trzecie może się odbyć po zakończeniu zbierania uwag do SWOT i celów.

 

Przygotowanie projektów i zmienionych wersji na podstawie uwag zgłoszonych w trybie obiegowym., rozliczania i kontroli projektów grantowych

27-28.07.2015

28-29.08.2015

26-27.09.2015

 

Rekrutacja uczestników i przygotowanie materiałów na 3 szkolenia x 16 h ( dwudniowe)

 

 

Szkolenia w formie cyklu warsztatów strategicznych dla członków LGD (biuro, Zarząd, Rada etc.). Prowadzenie szkoleń moderator Anna Mówińska

 

 

Spotkanie z zespołem ds. opracowania LSR w celu analizy zgłoszonych uwag do przedsięwzięć, budżetu, wskaźników, procedur

październik

Przygotowanie ( rekrutacja, materiały, sala) na 1 spotkanie z zespołem (członkowie Rady, Zarządu, Pracownicy Biura), spotkanie przeprowadzą pracownicy biura

 

Konsultacje uwag z moderatorem

Przeprowadzenie spotkania z przedstawicielami grupy/grup defaworyzowanych, wskazanych w LSR w celu zgłoszenia uwag do projektu LSR

27.08.2015

25.09.2015

Rekrutacja uczestników na

2 spotkania po 5 godz. każde ( łącznie ok. 50 os.), przygotowanie materiałów, organizacja spotkań

Przeprowadzenie 2 spotkania po 5 godz. każde ( łącznie ok. 50 os.),

Przeprowadzenie spotkań na terenie każdej gminy dot. prezentacji pełnego projektu LSR i zebrania uwag (w tym analiza uwag i przygotowanie zestawień)

25.09.2015

Rekrutacja uczestników w 5 gminach po 20 os.

Przygotowanie materiałów szkol. organizacja sal i poczęstunku

 

Przeprowadzenie 5 spotkań po 5 h każde w każdej gminie

Spotkanie z zespołem ds. opracowania LSR w celu analizy zgłoszonych uwag do pełnego projektu LSR

październik

Zorganizowanie 1 spotkania podsumowującego dla zespołu ( Zarząd, Rada, Biuro LGDC CIW) – 30 os., spotkanie przeprowadzą pracownicy biura

 

Konsultacje z moderatorem

Złożenie nowej Lokalnej Strategii Rozwoju LGD CIW w odpowiedzi na ogłoszony nabór w PROW UM Szczecin

październik/ listopad

Opracowanie wniosku, złożenie LSR

Weryfikacja

Spotkania/ szkolenia przygotowują pracownicy biura ( rekrutacja, materiały, sale, poczęstunki), a prowadzi moderator: Anna Mówińska, która dodatkowo opracuje inne narzędzia konsultacji (ankiety internetowe itd.) w zależności co pojawi się w kryteriach punktowych.

W ramach wsparcia przygotowawczego kwalifikowalne (i wręcz pożądane) będą koszty moderacji spotkań z mieszkańcami i organizacji szkoleń dla zespołu opracowującego nową LSR. Wszelkie prace towarzyszące (uwagi, analiza części LSR opracowanych przez LGD, tworzenie dodatkowych załączników do LSR etc.) wykona moderator.

Przedstawiony wariant zakłada, że LGD we własnym zakresie opracuje projekt SWOT, celów, opisu zintegrowania, innowacyjności, opis partnerstwa i procesu konsultacji i opis powiązań LSR z innymi dokumentami strategicznymi. Moderator A. Mówińska będzie sprawdzać nadesłane projekty.