Szanowni Państwo, 

informujemy, iż w dniu 20 czerwca 2017 roku o godz. 15.00 w siedzibie LGD CIW w Łobzie, ul. Drawska 6, odbędzie się POSIEDZENIE RADY LGD CENTRUM INICJATYW WIEJSKICH dotyczące oceny wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 złożonych w następujących konkursach:

1. 1/2017 - Podejmowanie działalności gospodarczej

2. 2/2017 - Rozwój działalności gospodarczej

3. 3/2017 - Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej

 

Posiedzenie odbędzie się wg następującego porządku:  

 1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie quorum;
 2. Wybór protokolanta posiedzenia;
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
 4. Zatwierdzenie porządku posiedzenia;
 5. Przedstawienie protokołu zawierającego wnioski ze wstępnej weryfikacji wniosków
  o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru prowadzonego przez LGD nr 1/2017, 2/2017 i 3/2017, tj. oceny formalnej i oceny zgodności z Programem;
 6. Ocena formalna i zgodności z Programem wniosków złożonych w konkursach nr 1/2017, 2/2017 i 3/2017 oraz głosowanie;
 7. Ocena wniosków złożonych w konkursach nr 1/2017, 2/2017 i 3/2017 wg zgodności operacji z LSR i głosowanie;
 8. Ocena wniosków złożonych w konkursach nr 1/2017, 2/2017 i 3/2017 wg lokalnych kryteriów wyboru operacji i głosowanie;
 9. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji;
 10. Sporządzenie list operacji (w szczególności: zgodnych z LSR, wybranych ze wskazaniem tych, które mieszczą się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu oraz tych, które zostały negatywnie ocenione); 
 11. Informacja Zarządu o przyznaniu pomocy przez Instytucje Wdrażające na operacje, które były przedmiotem wcześniejszych posiedzeń Rady;
 12. Wolne wnioski i zapytania członków Rady LGD;
 13. Zakończenie posiedzenia Rady LGD.

 

Biuro LGD CIW