Harmonogram planowanych naborów wniosków  o wsparcie w ramach wdrażania
Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność dla obszaru  działania
Centrum Inicjatyw Wiejskich

 

Przedsięwzięcie

Zakres projektów

Termin rozpoczęcia naboru

Termin zakończenia naboru

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie

Orientacyjny limit środków
publicznych w ramach naboru *
(w EURO)

Procedura udzielenia wsparcia

obszar geograficzny, którego dotyczy nabór

P. 1.1 Usługi dla młodych

1) Rozwój przedsiębiorczości, w tym rozwój biogospodarki lub zielonej gospodarki poprzez:

a. podejmowanie pozarolniczej działalności gospodarczej przez osoby fizyczne,
b. rozwijanie pozarolniczej działalności gospodarczej

01.X.2024

31.XI.2024

1. osoby fizyczne, w tym wykonujące działalność gospodarczą;

2. osoby prawne, w tym mikro i małym przedsiębiorstwa

300 000,00

konkurs

obszar  działania Centrum Inicjatyw Wiejskich

P. 1.2 Przestrzenie sprzyjające włączeniu społecznemu

1)  Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej,

2)  Włączenie  społeczne seniorów, ludzi młodych lub osób w niekorzystnej sytuacji,

-

-

1. sektor publiczny (przede wszystkim instytucje kultury i podmioty działające w sferze włączenia społecznego),

2. sektor społeczny (organizacje pozarządowe, mieszkańcy),

150 000,00

projekt grantowy/operacja własna

obszar  działania Centrum Inicjatyw Wiejskich

P.2.1 Usługi turystyczne i rekreacyjne z poszanowaniem środowiska

1) Rozwój przedsiębiorczości, w tym rozwój biogospodarki lub zielonej gospodarki poprzez:

a. podejmowanie pozarolniczej działalności gospodarczej przez osoby fizyczne,
b. rozwijanie pozarolniczej działalności gospodarczej

01.X.2024

31.XI.2024

1. osoby fizyczne, w tym wykonujące działalność gospodarczą;

2. osoby prawne, w tym mikro i małym przedsiębiorstwa

250 000,00

konkurs

obszar działania Centrum Inicjatyw Wiejskich

P.2.2 Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna

1) Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej

01.X.2024

31.XI.2024

1. sektor publiczny (JST),

2. sektor społeczny (organizacje pozarządowe, mieszkańcy),

450 000,00

konkurs/projekt grantowy

obszar  działania Centrum Inicjatyw Wiejskich

P.2.3 Wykorzystanie zasobów lokalnych obszaru LSR

1) Ochrona dziedzictwa kulturowego lub przyrodniczego polskiej wsi,

_

_

1. sektor społeczny (organizacje pozarządowe, mieszkańcy),

100 000,00

projekt grantowy/operacja własna

obszar  działania Centrum Inicjatyw Wiejskich

P.3.1 Wsparcie aktywnej integracji mieszkańców

1) Wsparcie aktywizacyjne na rzecz rodzin, społeczności i osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia, a także osób biernych zawodowo poprzez usługi integracji.

2) Profilaktyka wykluczenia społecznego przy wykorzystaniu środowiskowych form aktywizacji społecznej, skierowana przede wszystkim do dzieci i młodzieży, wyłącznie jako wsparcie towarzyszące, niezbędne do aktywizacji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym (kluby samopomocy, świetlice środowiskowe, kluby młodzieżowe, kluby pracy) – jako uzupełnienie działań wskazanych w typie projektu.

3) Wsparcie dla pracodawców w celu tworzenia ułatwień dla zatrudniania osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz osób biernych zawodowo.

4) Bieżąca działalność związana z realizacją strategii oraz działania animacyjne dotyczące LSR.

_

_

1. Administracja publiczna,
2. Instytucje nauki i edukacji,
3. Organizacje społeczne i związki wyznaniowe,
4. Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne,
5. Służby publiczne,
6. Przedsiębiorstwa.

694 692,32

projekt grantowy

obszar  działania Centrum Inicjatyw Wiejskich