W celu efektywnego pozyskiwania i zarządzania środkami Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, przedstawiciele sektora publicznego, społecznego i gospodarczego z 5 gmin Powiatu Łobeskiego tj. Łobez, Resko, Radowo Małe, Węgorzyno, Dobra w 2008 r. powołali  Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Wiejskich.

Do zadań statutowych LGD należy m.in.:  
1)    Działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich,
2)    Aktywizowanie ludności wiejskiej,
3)    Realizacja lokalnej strategii rozwoju opracowanej przez lokalną grupę działania (LGD),
4)  Upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na  obszarach wiejskich.


LGD pozyskuje środki z programu PROW po to, by realizować „Lokalną Strategię Rozwoju” (LSR) na rzecz wsparcia mieszkańców terenów wiejskich Powiatu Łobeskiego.


Nad sprawną realizacją LSR czuwa Zarząd LGD, który wdraża projekty związane z aktywizacją mieszkańców, otwiera nabory wniosków, ustala harmonogram pozyskiwania środków zewnętrznych ( poza PROW).


Rada LGD CIW dokonuje oceny złożonych wniosków pod kątem ich zgodności z LSR oraz pod kątem lokalnych kryteriów wyboru. Zaopiniowane przez Radę wnioski przekazywane są do Urzędu Marszałkowskiego celem oceny formalnej, po której następuje podpisanie umowy w sprawie. uzyskania dofinansowania.


Do realizacji swoich celów LGD CIW powołała Biuro, które zatrudnia 3 osoby. Pracownicy są  specjalistami w dziedzinie zarządzania projektami europejskimi. Biuro działa codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 – 14:30. Biuro zajmuje się realizacją projektów PROW Oś 4 Leader.


Do zadań pracowników należy również obsługa pracy Zarządu i Rady oraz bieżącej pracy stowarzyszenia, ale przede wszystkim realizacja naborów wniosków i prowadzenie bezpłatnych usług doradczych dla potencjalnych wnioskodawców.