Plan szkoleń dla członków organu decyzyjnego LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich – Rady i pracowników biura LGD CIW

finansowany w ramach Poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”

Adresat szkolenia

 

Tytuł szkolenia

Zakres szkolenia

Rok 2016

Rada i pracownicy biura

1. Podstawy prawne funkcjonowania LGD i wdrażania LSR

Podstawowe dokumenty LGD – założenia i cele LSR, regulamin Rady, karty ocen, budżet, rodzaje przedsięwzięć kwalifikujących się do wsparcia, proces naboru, oceny i wyboru operacji do finansowania – Rola Rady i Biura na poszczególnych etapach procesu w oparciu o procedury LGD CIW, analiza kart oceny wniosków

2. Zarządzanie procesem wdrażania LSR, funkcjonowaniem LGD z uwzględnieniem roli i zadań poszczególnych organów LGD

Specyfika aplikowania o pomoc za pośrednictwem LGD, rola i zadania organu decyzyjnego, metodyka postępowania z wnioskiem o pomoc

Przed każdym konkursem

1. Lokalne kryteria wyboru operacji – zasady wykorzystania w procesie oceny wniosków

Praktyczne warsztaty na zasadzie oceny przykładowego wniosku – przebieg procesu oceny zgodności operacji z LSR i procesu oceny merytorycznej i wyboru operacji do finansowania przez organ decyzyjny

Zasady prawidłowej oceny wniosków zgodnie z celami ogólnymi, szczegółowymi oraz przedsięwzięciami

Pracownicy biura

1. Administrowanie danymi osobowymi przez LGD w świetle obowiązku rejestrowania zbiorów danych w GIODO

Zasady dotyczące przetwarzania danych, odpowiedzialność karna, dyscyplinarna i cywilna jaka wiąże się z tym procesem, wniosek zgłoszenia zbiorów do GIODO

2. Szkolenia tematyczne z zakresu tworzenia i funkcjonowania NGO oraz z zakresu działalności gospodarczej.

Zasady  udzielania doradztwa dla różnych beneficjentów starających się o środki z budżetu LGD

Rok 2017

Rada i pracownicy biura

 

1. Metodyka pracy Rady w zakresie zgodności operacji i ich oceny według lokalnych kryteriów w ramach wdrażania LSR przez LGD w zakresie projektów grantowych

 

Zasady udzielania pomocy w ramach tego działania, cele ogólne i szczegółowe określone w LSR, rola i zadania organu decyzyjnego odpowiedzialnego za ocenę i dokonanie wyboru wniosków do finansowania, procedura oceny i wyboru operacji – zasady oceny wniosków przez LGD, analiza poszczególnych kart oceny i pozostałych dokumentów.

 

Przed każdym konkursem

1. Lokalne kryteria wyboru operacji – zasady wykorzystania w procesie oceny wniosków

Praktyczne warsztaty na zasadzie oceny przykładowego wniosku – przebieg procesu oceny zgodności operacji z LSR i procesu oceny merytorycznej i wyboru operacji do finansowania przez organ decyzyjny

Zasady prawidłowej oceny wniosków zgodnie z celami ogólnymi, szczegółowymi oraz przedsięwzięciami

Pracownicy biura

1. Prowadzenie dokumentacji w organizacji pozarządowej

Dokumentacja kadrowa w organizacji – akta pracownicze, regulamin pracy, regulamin wynagrodzenia, wolontariat; Dokumentacja księgowa – dowody księgowe, archiwizacja dokumentów; Obieg dokumentów

Rok 2018

Rada i pracownicy biura

Przed każdym konkursem

1. Lokalne kryteria wyboru operacji – zasady wykorzystania w procesie oceny wniosków

Praktyczne warsztaty na zasadzie oceny przykładowego wniosku – przebieg procesu oceny zgodności operacji z LSR i procesu oceny merytorycznej i wyboru operacji do finansowania przez organ decyzyjny

Zasady prawidłowej oceny wniosków zgodnie z celami ogólnymi, szczegółowymi oraz przedsięwzięciami

Pracownicy biura

1. Rozwój ludzi w organizacji

Podstawowe informacje o możliwościach rozwoju pracowników, współpracowników i wolontariuszy w organizacjach pozarządowych.

Rok 2019

Rada i pracownicy biura

1. Ewaluacja i monitoring LSR Lokalnej Grupy Działania w kontekście obowiązujących wytycznych

Wytyczne Ministerstwa w zakresie tworzenia i ewaluacji wskaźników w LSR, podstawowe pojęcia: kryteria SMART celów i wskaźników logika interwencji, matryca logiczna, wskaźniki produktu, rezultatu i oddziaływania, zasady monitorowania i stanu wdrażania LSR, cele i przedsięwzięcia w odniesieniu do określonych wskaźników zawartych w LSR, metody weryfikacji wskaźników i dokonywania pomiarów LSR, rzeczowa analiza wniosków z diagnozy

Przed każdym konkursem

1. Lokalne kryteria wyboru operacji – zasady wykorzystania w procesie oceny wniosków

Praktyczne warsztaty na zasadzie oceny przykładowego wniosku – przebieg procesu oceny zgodności operacji z LSR i procesu oceny merytorycznej i wyboru operacji do finansowania przez organ decyzyjny

Zasady prawidłowej oceny wniosków zgodnie z celami ogólnymi, szczegółowymi oraz przedsięwzięciami

Pracownicy biura

1. Zarządzanie sobą w czasie oraz zarządzanie konfliktami

planowanie dnia pracy, priorytetyzacja czynności pracownika,  jak podnieść efektywność osobistą, rodzaje konfliktów, źródła konfliktów,  konstruktywne metody rozwiązywania konfliktów

Rok 2020

Rada i pracownicy biura

Przed każdym konkursem

1. Lokalne kryteria wyboru operacji – zasady wykorzystania w procesie oceny wniosków

Praktyczne warsztaty na zasadzie oceny przykładowego wniosku – przebieg procesu oceny zgodności operacji z LSR i procesu oceny merytorycznej i wyboru operacji do finansowania przez organ decyzyjny

Zasady prawidłowej oceny wniosków zgodnie z celami ogólnymi, szczegółowymi oraz przedsięwzięciami

Pracownicy biura

1.Ewaluacja i monitoring LSR

Zasady ewaluacji i monitoringu Lokalnej Strategii Kierowanej przez Społeczność

Rok 2021

Rada i pracownicy biura

Przed każdym konkursem

1. Lokalne kryteria wyboru operacji – zasady wykorzystania w procesie oceny wniosków

Praktyczne warsztaty na zasadzie oceny przykładowego wniosku – przebieg procesu oceny zgodności operacji z LSR i procesu oceny merytorycznej i wyboru operacji do finansowania przez organ decyzyjny

Zasady prawidłowej oceny wniosków zgodnie z celami ogólnymi, szczegółowymi oraz przedsięwzięciami

Pracownicy biura

1. Rozwijanie współpracy 

Jak integrować zespoły, co rozwija a co zabija współpracę, jak motywować do współpracy. 

Rok 2022

Rada i pracownicy

Przed każdym konkursem

1. Lokalne kryteria wyboru operacji – zasady wykorzystania w procesie oceny wniosków

Praktyczne warsztaty na zasadzie oceny przykładowego wniosku – przebieg procesu oceny zgodności operacji z LSR i procesu oceny merytorycznej i wyboru operacji do finansowania przez organ decyzyjny

Zasady prawidłowej oceny wniosków zgodnie z celami ogólnymi, szczegółowymi oraz przedsięwzięciami

Pracownicy biura

1. Efektywna komunikacja

 

Indywidualne style komunikacji, jak się dogadać, jak mówić aby nas słuchano i rozumiano.