Zapytanie Ofertowe

lokalnej grupy działania centrum inicjatyw wiejskich

Dotyczące przeprowadzenia cyklu spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami

w ramach tworzenia lokalnej strategii rozwoju na lata 2023-2027

oraz opracowanie wniosków z tych spotkań.

 

 

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na przeprowadzenie cyklu spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami Powiatu Łobeskiego oraz opracowanie wniosków z tych spotkań.

Prosimy o złożenie oferty do dnia 14 września 2022 roku do godz. 15.00 zgodnie z załączonymi dokumentami na adres Biura LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich.

Lokalna Grupa Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich - ankieta dotycząca tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027
 
Szanowni Państwo,
LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich rozpoczęła prace nad analizą obszaru objętego działalnością Lokalnej Grupy Działania (cały obszar Powiatu Łobeskiego).
Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców do wzięcia aktywnego udziału w tym przedsięwzięciu.

Bardzo prosimy o wypełnienie niniejszej ankiety dotyczącej oceny różnych aspektów życia codziennego. Ankieta jest anonimowa, a jej wypełnienie nie powinno zająć dłużej niż 15 min.

Zebrane opinie, oceny i sugestie będą bardzo ważnym materiałem źródłowym dla Zespołu pracującego nad przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju w okresie programowania 2023-2027.

Dziękujemy za zaangażowanie w konsultacje społeczne.

Zarząd  LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich

 
 

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA CENTRUM INICJATYW WIEJSKICH – SPOTKANIA KONSULTACYJNE DOTYCZĄCE TWORZENIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2023 – 2027

Szanowni Państwo,
Lokalna Grupa Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich rozpoczęła prace nad analizą obszaru objętego działalnością Lokalnej Grupy Działania (cały obszar Powiatu Łobeskiego). Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców do wzięcia aktywnego udziału w tym przedsięwzięciu.  Zaplanowaliśmy dla Państwa aktywności w postaci spotkań konsultacyjnych, a także ankiet.

Spotkania konsultacyjne odbędą się zgodnie z poniższym harmonogramem:

 

Nazwa Gminy

Miejscowość / Miejsce spotkania (adres)

Termin spotkania wraz z godzinami spotkania

Planowany program spotkania

 

1

2

3

5

1.

Gmina Łobez

Łobez, ul. Niepodległości 52, Łobeski Dom Kultury

22.09.2022, g. 9:00 - 12:00

Program spotkania:
1. Przedstawienie LGD
2. Informacja na temat proponowanych założeń LSR na lata 2021-2027;
3. Prezentacja głównych wniosków z diagnozy obszaru LSR,
4. Prezentacja projektu analizy SWOT,
5. Prezentacja projektu celów i przedsięwzięć LSR,
6. Dyskusja nad problemami obszaru LGD oraz identyfikacja potencjałów rozwojowych z ukierunkowaniem na innowacyjność, cyfryzację,
środowisko i klimat, a także zmiany demograficzne ze szczególnym uwzględnieniem
starzenia się społeczeństwa oraz wyludniania się obszaru,
7. Wnioski i uwagi społeczności lokalnej

2.

Gmina Węgorzyno

Węgorzyno, ul. Rynek 1, Urząd Miejski

22.09.2022, g. 13:00 - 16:00

3.

Gmina Dobra

Dobra, ul. Sportowa 1, Sala konferencyjna

23.09.2022, g. 9:00 - 12:00

4.

Gmina Radowo Małe

Radowo Małe 5, Gminne Centrum Kultury,

23.09.2022, g. 13:00 - 16:00

5.

Gmina Resko

Resko, ul. Bohaterów Monte Cassino 10, Centrum Usług Społecznych w Resku

23.09.2022, g.16:30 - 19:30


Na naszej stronie internetowej www.lobez.org, a także na facebooku zamieszczony zostanie link do anonimowej ankiety.

Wszystkie zebrane opinie, oceny i sugestie będą bardzo ważnym materiałem źródłowym dla Zespołu pracującego nad przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju w okresie programowania 2023 – 2027.

Już teraz bardzo dziękujemy za zaangażowaniem w społeczne konsultacje przy pracach nad Lokalną Strategią Rozwoju.

 

PODDZIAŁANIE 19.1 WSPARCIE PRZYGOTOWAWCZE

(drugi nabór wniosków o przyznanie pomocy) w ramach PROW na lata 2014-2020

Rodzaj Wnioskodawcy

Wnioskodawcą wsparcia przygotowawczego w ramach naboru II wniosków o przyznaniu pomocy są lokalne grupy działania, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. z 2019 r. poz. 1167 oraz z 2022 r. poz. 88).

Zakres wsparcia

Wsparcie przygotowawcze jest udzielane w oparciu o przygotowany:

  1. Plan włączenia społeczności, który zakłada przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju z udziałem lokalnej społeczności, w tym przeprowadzenie konsultacji społecznych (co najmniej jedno spotkanie na obszarze każdej z gmin planowanej do objęcia LSR poświęcone w szczególności analizie potrzeb rozwojowych i potencjału danego obszaru, a także celów strategii, w tym wymiernych celów końcowych dotyczących rezultatów, oraz odnośnych planowanych działań – odbywające się wg określonego harmonogramu);
  2. Opis procesu tworzenia LSR ukierunkowany na zagadnienia dotyczące innowacyjności, cyfryzacji, środowiska i klimatu, zmian demograficznych ze szczególnym uwzględnieniem starzenia się społeczeństwa oraz wyludniania obszaru, partnerstwa w realizacji LSR, w szczególności poprzez wspólną realizację przedsięwzięć i projektów;
  3. Opis obszaru planowanego do objęcia LSR, w tym opis jego spójności (planowany obszar nie może zaburzyć spójności terytorialnej obszaru LSR wybranego i realizowanego w ramach PROW 2014-2020, jeżeli obszar ten jest objęty wnioskiem innego wnioskodawcy).

Forma i wysokość pomocy

Stawka pomocy dla wszystkich Wnioskodawców została określona w wysokości 74.000,00 zł, przy czym:

  • pierwsza transza pomocy to 20% przyznanej kwoty pomocy, którą wypłaca się po przedstawieniu samorządowi województwa informacji o miejscach i terminach spotkań w ramach planu włączenia społeczność i stworzeniu strony internetowej;
  • druga transza pomocy to 80% przyznanej kwoty pomocy, która jest wypłacana po zakończeniu operacji, tj. po przedstawieniu samorządowi województwa przygotowanej LSR, która spełnia warunki dostępu w konkursie na wybór LSR.

W celu rozliczenia operacji należy:

  1. zrealizować Plan włączenia społeczności;
  2. zrealizować zaplanowany proces tworzenia LSR;
  3. przygotować LSR, która spełnia warunki dostępu w konkursie na wybór LSR.