Lokalna Grupa Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich informuje, iż w dniu 20 czerwca br. odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich zwołane w celu oceny wniosków złożonych w Biurze LGD w terminie od 18 kwietnia do 9 maja br, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 , w zakresie następujących naborów:

• Nabór Nr 1/2017 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej,
• Nabór Nr 2/2017 w zakresie rozwoju działalności gospodarczej,
• Nabór Nr 3/2017 w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej,

LGD podaje do publicznej informacji:

• listę operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru,
• listę operacji wybranych, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia,
• listę operacji niewybranych,
• protokół z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich z dnia 20 czerwca 2017 r. (wraz z załącznikami)
oraz wzór protestu. 

POUCZENIE

Na podst. art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378), podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wniesienia protestu od negatywnej oceny zgodności operacji z LSR. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszej informacji. Protest wnosi się do Zarządu Województwa za pośrednictwem LGD.

Protest wnoszony jest w formie pisemnej do Zarządu Województwa za pośrednictwem LGD, w Biurze Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich mieszczącym się w Łobzie, ul. Drawska 6, zgodnie ze wzorem opublikowanym na stronie internetowej LGD (www.lobez.org) w ogłoszeniu o wynikach naboru, w terminie 7 dni od dnia skutecznego doręczenia pisma.

Protest powinien zawierać:

  • nazwę instytucji właściwej do rozpatrzenia protestu,
  • nazwę wnioskodawcy,
  • numer wniosku o dofinansowanie operacji,
  • odniesienie się do negatywnej oceny kryteriów wyboru operacji, z którą wnioskodawca się nie zgadza wraz ze wskazaniem, w jakim zakresie wnioskodawca nie zgadza się z tą oceną oraz uzasadnieniem stanowiska wnioskodawcy,
  • odniesienie się do ustalenia przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana wraz ze wskazaniem, w jakim zakresie wnioskodawca nie zgadza się z tym ustaleniem oraz uzasadnienie stanowiska wnioskodawcy,
  • wskazanie zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, jeżeli według wnioskodawcy zarzuty takie miały miejsce wraz z uzasadnieniem,
  • podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania wnioskodawcy

Protest pozostawia się bez rozpatrzenia gdy:

  • protest nie spełnia wymogów, o których mowa w punktach od 4 do 6 wymienionej powyżej zawartości protestu,
  • został złożony po terminie,
  • wnioskodawca jest wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania.

 

Wszystkim zainteresowanym, którzy przystąpili do konkursów nr 1/2017, 2/2017 oraz 3/2017 i złożyli swoje projekty serdecznie dziękujemy i życzymy powodzenia w realizacji swoich zamierzeń i planów.

LGD CIW