Na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich w Łobzie
z dnia 29 września 2017 r.

z w o ł u j e  się

Walne Zebranie Członków

Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich

które odbędzie się dnia 16 października 2017 r. o godzinie 15.45 w sali nr 21 Urzędu Miejskiego w Łobzie, ul. Niepodległości 13

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Sprawy statutowe:
  1. otwarcie zebrania,
  2. wybór przewodniczącego i sekretarza obrad,
  3. stwierdzenie quorum
  4. przyjęcie porządku obrad;
 2. Przedstawienie informacji z bieżącej działalności Centrum Inicjatyw Wiejskich.
 3. Przedstawienie informacji o realizowanych i planowanych do realizacji projektach:
 4. projekt realizacji Centrum Aktywności Lokalnej - przedsięwzięcia rewitalizacyjnego wpisanego do Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Łobez na lata 2017-2023 finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego WZ 2014-2020, Działanie 9.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych. Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich,
 5. projekt współpracy PROW „Strefy Aktywności Społecznej”,
 6. projekt FIO „Parki Twórczości Społecznej”,
 7. projekt na zlecenie Starostwa Powiatowego w trybie art. 19a – stworzenie internetowej bazy organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu łobeskiego,
 8. projekt międzynarodowy we współpracy z Chargée de mission coopération LEADER GAL du Pays du Bocage,
 9. prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiaty łobeskiego w 2017 r.
 10. Informacja o przeprowadzonych konsultacjach Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji.
 11. Informacja o prawach i obowiązkach wynikających z posiadania statusu organizacji pożytku publicznego.
 12. Podjecie uchwał:
  1. w sprawie zmiany budżetu w roku 2017,
  2. w sprawie przygotowania wniosku do Regionalnego Programu Operacyjnego WZ 2014-2020 na realizację przedsięwzięcia rewitalizacyjnego pn. Centrum Aktywności Lokalnej,
  3. w sprawie zmian Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji,
  4. w sprawie zmian w Statucie Stowarzyszenia Centrum inicjatyw Wiejskich,
 13. Dyskusja i wolne wnioski
 14. Zamknięcie obrad.

 

Z poważaniem

Grażyna Zaremba-Szuba

Prezes Zarządu LGD CIW