Rok 2017 zakończył się w Centrum Inicjatyw Wiejskich szkoleniowo. W dniu 27 grudnia odbyło się szkolenie członków Rady LGD CIW oraz pracowników Biura, a 28 grudnia szkolenie dla wnioskodawców.

Rada LGD CIW poznawała zmiany w procedurach, tj. wytycznych nr 6/4/2017 w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez LGD zadań związanych z realizacją LSR  w ramach działania LEADER objętego PROW 2014-2020 oraz zmiany w Lokalnych Kryteriach Wyboru Operacji. Na zakończenie szkolenia członkowie Rady pisali test sprawdzający wiedzę i nabyte kompetencje.

Pracownicy Biura LGD CIW przeszli szkolenie z zakresu prowadzenia dokumentacji w organizacji pozarządowej. Szkolenie przeprowadziła firma Impuls Tomasz Albrecht z Wałcza. 

Cykl szkoleniowy zwieńczyło szkolenie dla wnioskodawców planujących podjęcie lub rozwój działalności gospodarczej oraz beneficjentów, którzy rozpoczęli realizację dofinansowanych operacji. Szkolenie obejmowało zasady realizacji operacji w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w zakresie podejmowania oraz rozwoju działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Podczas szkolenia zostały także omówione zasady konkurencyjności przy realizacji zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji w ramach PROW 2014-2020. Uczestnicy szkolenia pracowali na nowych, obowiązujących wzorach wniosków i biznesplanów. 

WZORY DOKUMENTÓW OBOWIĄZUJĄCE OD 16 PAŹDZIERNIKA 2017

Dziękujemy za udział w szkoleniach i zapraszamy do Biura LGD CIW.