Rozstrzygnięcie zamówienia:

W dniu 17.01.2018 r. Zarząd LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich dokonał wyboru oferty na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej wraz z niezbędną dokumentacją wymaganą Regulaminem naboru oraz Wytycznymi opublikowanymi na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Pośredniczącej RPO WZP 2014-2020 dla projektu polegającego na budowie „Centrum Aktywności Lokalnej Gminy Łobez” w ramach działania 9.3 RPO WZP 2014 – 2020. 

Oferentom dziękujemy za zainteresowanie i przygotowanie ofert. W załączeniu rejestr nadesłanych ofert oraz protokół z wyboru oferty.

 

Zaproszenie do składania ofert:

Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Wiejskich w Łobzie zaprasza do składania ofert w ramach ZAPYTANIA OFERTOWEGO „Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej wraz z niezbędną dokumentacją towarzyszącą dla projektu Centrum Aktywności Lokalnej Gminy Łobez w ramach działania 9.3 RPO WZ 2014 -2020”. 

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej wraz z niezbędną dokumentacją wymaganą Regulaminem naboru oraz Wytycznymi opublikowanymi na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Pośredniczącej RPO WZP 2014-2020 dla projektu polegającego na budowie „Centrum Aktywności Lokalnej Gminy Łobez” w ramach działania 9.3 RPO WZP 2014 – 2020.

Zakres zamówienia:

Zamawiający ubiega się o dofinansowanie projektu w ramach działania 9.3 RPO WZP 2014 – 2020. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie 1 kompletu dokumentacji aplikacyjnej wraz z niezbędną dokumentacją wymaganą Regulaminem naboru oraz Wytycznymi opublikowanymi na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Pośredniczącej RPO WZP 2014-2020 dla projektu polegającego na budowie „Centrum Aktywności Lokalnej Gminy Łobez” w ramach działania 9.3 RPO WZP 2014 – 2020, w tym:

  • przygotowanie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie oraz Studium Wykonalności dla projektu pn. „Centrum Aktywności Lokalnej Gminy Łobez” planowanego do realizacji w ramach RPO WZP 2014 – 2020 działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich,
  • po sprawdzeniu wykonanej dokumentacji, o której mowa w pkt 1, i po jej akceptacji przez Zamawiającego, Wykonawca wprowadzi wniosek aplikacyjny wraz z wymaganymi załącznikami w wersji elektronicznej w LSI2014 - Serwisie Beneficjenta RPO WZ 2014-2020 w terminie naboru projektów,
  • przygotowanie i złożenie w imieniu Zamawiającego kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę dla budynku będącego przedmiotem wniosku aplikacyjnego, o którym mowa w pkt 1, oraz uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenie na budowę zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.),
  • podjęcia niezbędnych działań dążących do uzyskania dofinansowania przez Zamawiającego zgodnie z zakresem informacji i dokumentami wskazanymi przez Instytucję Zarządzającą lub Instytucję Pośredniczącą właściwą dla danego działania RPO, w szczególności dokonywanie niezbędnych uzupełnień i poprawek wniosku aplikacyjnego,
  • Zamawiający przekaże Wykonawcy wskazane przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia niezbędne do przygotowania wniosku aplikacyjnego i Studium Wykonalności,
  • Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującym Regulaminem naboru oraz Wytycznymi opublikowanymi na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Pośredniczącej RPO WZ 2014-2020.

Termin  realizacji zamówienia:

  1. w zakresie wniosku aplikacyjnego wraz ze Studium wykonalności w terminie umożliwiającym skuteczne złożenie dokumentacji z zastrzeżeniem, że Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przedmiot zamówienia, na 3 dni przed upływem terminu naboru wniosków, który upływa dnia 01 lutego 2018 r. W tym terminie Zamawiający sprawdzi wykonaną dokumentację, a po jej akceptacji przez Zamawiającego, zostanie ona opublikowana przez Wykonawcę w wersji elektronicznej w LSI2014 - Serwisie Beneficjenta RPO WZ 2014-2020 w terminie naboru projektów,
  2. złożenie kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę do dnia 09.02.2018 r.
  3. uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenie na budowę do dnia 30.04.2018 r.

Miejsce i termin złożenia oferty:

Oferty należy złożyć do dnia 17.01.2018 r. do godziny  10.00 drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wpisując w tytule maila „Oferta na projekt rewitalizacji”

Osoba upoważniona do kontaktu: 

Małgorzata Kuncewicz, tel. 91 57 37 329, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szczegółowe ZAPYTANIE OFERTOWE wraz z załącznikami w załączeniu.