W dniu 13 lutego 2018 roku w godzinach 10.00 – 15.00 w siedzibie LGD CIW odbył się warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji on-going Lokalnej Strategii Rozwoju. 

 Cele warsztatu:

 1. Ewaluacja wewnętrzna (bieżąca, realizowana samodzielnie);
 2. Analiza procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu Lokalnej Strategii Rozwoju;
 3. Omówienie realizacji LSR i działań LGD w roku 2017 – forum dyskusyjne;
 4. Ocena działań i rekomendacje.

W warsztacie uczestniczyli przedstawiciele organów Lokalnej Grupy Działania: Rady, Zarządu, Komisji Rewizyjnej, a także pracownicy Biura LGD. 

Większa część warsztatu poświęcona została dyskusji prowadzonej wokół następujących pytań:

 1. Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?
 2. W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanych czasie?
 3. W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?
 4. W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?
 5. Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii?
 6. Czy procedury naboru wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?
 7. Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych)?
 8. Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?

W załączeniu przedstawiamy raport z przeprowadzonego warsztatu refleksyjnego. 

Zapraszamy Państwa do kontaktów z Biurem oraz wyrażania opinii na temat realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. Wkrótce zamieścimy dla Państwa anonimową ankietę, która pozwoli nam ustalić Państwa ocenę aktualnej sytuacji na zamieszkiwanym obszarze oraz Państwa potrzeby i oczekiwania.