Na podstawie uchwały nr 8/2018 Zarządu Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich
w Łobzie
z dnia 6 marca 2018 r.

z w o ł u j e  się

Walne Zebranie Członków

Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich

które odbędzie się dnia 26 marca 2018 r. o godzinie 15.45 w siedzibie LGD CIW przy
ul. Drawskiej 6 w Łobzie (sala konferencyjna, II piętro)

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Sprawy statutowe:
  1. otwarcie zebrania,
  2. wybór przewodniczącego i sekretarza obrad,
  3. stwierdzenie quorum
  4. przyjęcie porządku obrad;
 2. Przedstawienie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich za rok 2017 przez Zarząd i Komisję Rewizyjną,
 3. Podjęcie uchwał:
 • 3/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich za 2017 rok,
 • 4/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej
  z działalności Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich za rok 2017 oraz udzielenia absolutorium dla Zarządu,

4. Przedstawienie Preliminarza Budżetowego Lokalnej Grupy Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich na rok 2018,

5. Podjęcie uchwał:

 • 5/2018 w sprawie zatwierdzenia Preliminarza Budżetowego na rok 2018,
 • 6/2018 w sprawie upoważnienia Zarządu LGD CIW do zaciągnięcia kredytu - zabezpieczenie środków na prefinansowanie projektu Budowa Centrum Aktywności Lokalnej,
 • 7/2018 w sprawie upoważnienia Zarządu LGD CIW do zaciągnięcia kredytu - realizacja projektu współpracy pn. „Strefy Aktywności Społecznej”,

 6. Przedstawienie informacji z bieżącej działalności LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich:

 • Funkcjonowanie LGD,
 • Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju – planowane nabory,
 • Realizowane i planowane do realizacji projekty (PROW, RPO, FIO, KSOW, zadania publiczne powierzone przez Powiat Łobeski),

7. Przedstawienie  zmian w Regulaminie Rady w części dotyczącej Procedury grantowej oraz Procedury oceny i wyboru operacji własnych.

8. Podjęcie uchwały nr 8/2018 w sprawie zmian w Regulaminie Rady Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich.

9. Dyskusja i wolne wnioski.

10. Zamknięcie obrad.

 

 

Z poważaniem,

Grażyna Zaremba-Szuba