W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. poz. 646) wprowadzającej m.in. udogodnienia dla przyszłych przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, dotyczące możliwości skorzystania przez ww. osoby z tzw. "ulgi na start", informujemy, iż beneficjenci poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW 2014-2020 w zakresie operacji na podejmowanie działalności gospodarczej, którzy nie podjęli działalności gospodarczej we własnym imieniu, do której stosuje się przepisy ww. ustawy do 30 kwietnia 2018 r., mają możliwość skorzystania z uprawnienia wynikającego z art. 18 ust. 1 ustawy. Zgodnie z ww. artykułem "przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który podejmuje działalność gospodarczą [po raz pierwszy (...) nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej".