W dniach 28 czerwca - 2 lipca 2018 r. w Biurze LGD CIW dokonano weryfikacji formalnej i oceny zgodności operacji z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

W dniu 4 lipca 2018 roku odbędzie się posiedzenie Rady LGD CIW, podczas którego dokonana zostanie ocena zgodności operacji z LSR oraz oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji. 

Po dokonaniu oceny sporządzona zostanie lista operacji zgodnych z LSR oraz lista operacji wybranych ze wskazaniem tych, które mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu.

W terminie 7 dni po dokonaniu wyboru operacji Biuro LGD pisemnie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru powiadomi wnioskodawców o wyniku oceny ich operacji oraz zamieści na stronie internetowej LGD listę operacji zgodnych z LSR oraz listę operacji wybranych (ze wskazaniem, które mieszczą się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy), a także protokół z posiedzenia Rady dotyczącego oceny i wyboru operacji, zawierający informacje o wyłączeniach w związku z potencjalnym konfliktem interesów.

W załączeniu protokoły z otwarcia konkursów, zawierające wyniki weryfikacji formalnej i oceny zgodności operacji z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich.