Na podstawie uchwały nr 14/2018 Zarządu Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich
w Łobzie
z dnia 25 lipca 2018 r.

z w o ł u j e  się

Walne Zebranie Członków

Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich

które odbędzie się 7 sierpnia 2018 r. o godzinie 11:45 w siedzibie LGD CIW
przy ul. Drawskiej 6 w Łobzie (sala 104, I piętro)

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Sprawy statutowe:
  1. otwarcie zebrania,
  2. wybór przewodniczącego i sekretarza obrad,
  3. stwierdzenie quorum
  4. przyjęcie porządku obrad;
 2. Przedstawienie informacji z bieżącej działalności Centrum Inicjatyw Wiejskich.
 3. Informacja o przeprowadzonych konsultacjach społecznych związanych
  z wprowadzeniem zmian w treści  i budżecie Lokalnej Strategii Rozwoju,
 4. Podjęcie uchwały nr 7/2018 w sprawie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju
 5. Dyskusja i wolne wnioski
 6. Zamknięcie obrad.