Lokalna Grupa Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich w dniu 31.08.2018 r. zakończyła nabór wniosków o powierzenie grantów na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w konkursach:

  1. 1/2018/G - Działania aktywizujące i integrujące mieszkańców (wpłynęło 9 wniosków)
  2. 2/2018/G - Promocja i informacja (wpłynęły 4 wnioski)
  3. 3/2018/G - Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna (wpłynęło 9 wniosków)

 

Wszystkim Grantobiorcom dziękujemy za zainteresowanie!

 

Państwa wnioski zostaną poddane ocenie formalnej przez Biuro LGD CIW, a następnie ocenie merytorycznej (zgodność z LSR oraz ocena pod względem spełnienia lokalnych kryteriów wyboru) przez Radę LGD CIW. O przebiegu oceny oraz jej wynikach informować będziemy na naszej stronie internetowej. Zachęcamy do jej śledzenia na bieżąco.

W załączeniu rejestry złożonych w konkursach wniosków, które zostaną poddane ocenie.