Lokalna Grupa Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich informuje, iż w dniu 23.10.2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich dotyczące oceny wniosków na powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w zakresie następujących naborów:

 • Nabór Nr 1/2018/G w zakresie działań aktywizujących i integrujących mieszkańców,
 • Nabór Nr 2/2018/G w zakresie promocji i informacji,
 • Nabór Nr 3/2018/G w zakresie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej,

LGD podaje do publicznej informacji:

 • listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru,
 • listy operacji wybranych, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia,
 • listę rezerwową.

POUCZENIE

Grantobiorcy przysługuje prawo wniesienia odwołania  od:

 1. negatywnej oceny zgodności grantu z LSR, albo
 2. nieuzyskania przez operację minimalnej liczby punktów, która wynosi 35% możliwych do uzyskania punktów, albo
 3. wyniku wyboru, który powoduje, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o otwartym naborze wniosków o powierzenie grantów, albo
 4. ustalenia przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana.

Odwołanie składa się w Biurze LGD w terminie 7 dni kalendarzowych od doręczenia pisemnej informacji o rozstrzygnięciu Rady LGD. Warunkiem rozpatrzenia odwołania jest złożenie go z zachowaniem formy pisemnej, na formularzu stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej procedury, który zawiera:

 1. oznaczenie wnioskodawcy,
 2. numer wniosku o dofinansowanie projektu,
 3. uzasadnienie odwołania odnoszące się do oceny grantu, wraz ze wskazaniem kryteriów oceny z których oceną grantobiorca się nie zgadza.

Za termin doręczenia wnioskodawcy rozstrzygnięcia Rady LGD rozumie się termin doręczenia wnioskodawcy rozstrzygnięcia potwierdzony własnoręcznym podpisem. Przez złożenie odwołania w Biurze LGD rozumie się datę otrzymania przez Biuro LGD powiadomienia pocztą elektroniczną na adres e-mail LGD lub faksem na numer faxu LGD, jak też pisemnie, z tym że za datę otrzymania odwołania przez Biuro LGD uważa się datę wpływu odwołania do Biura LGD. Rada LGD nie rozpatruje odwołań wniesionych po terminie lub nie posiadających uzasadnienia. Wnioskodawcy od decyzji Rady LGD odwołanie przysługuje tylko raz. Decyzje Rady w sprawie rozpatrzenia odwołań są ostateczne.

 1. Rada LGD rozpatruje odwołania niezwłocznie po ich wpłynięciu do Biura LGD.
 2. Grantobiorca ma możliwość wycofania odwołania do czasu zakończenia rozpatrzenia odwołania poprzez założenie pisemnego oświadczenia
  o wycofaniu odwołania.
 3. W przypadku wycofania odwołania przez grantobiorcę, LGD pozostawia odwołanie bez rozpatrzenia bez konieczności informowania o tym grantobiorcę.
 4. W przypadku wycofania odwołania ponowne jego złożenie jest niedopuszczalne.

Wszystkim zainteresowanym, którzy przystąpili do konkursów nr 1/2018?G, 2/2018/G oraz 3/2018/G i złożyli swoje projekty serdecznie dziękujemy i życzymy powodzenia w realizacji planów i zamierzeń.