Na podstawie uchwały nr 10/2019 Zarządu Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich
w Łobzie
z dnia 13 marca 2019 r.

z w o ł u j e  się

Walne Zebranie Członków

Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich

które odbędzie się dnia 28 marca 2019 r. o godzinie 11:45 w siedzibie LGD CIW przy ul. Drawskiej 6 w Łobzie (sala konferencyjna, II piętro)

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Sprawy statutowe:
  1. otwarcie zebrania,
  2. wybór przewodniczącego i sekretarza obrad,
  3. stwierdzenie quorum
  4. przyjęcie porządku obrad;
 2. Przedstawienie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich za rok 2018 przez Zarząd i Komisję Rewizyjną,
 3. Podjęcie uchwał:
 • 1/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich za 2018 rok,
 • 2/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej 
  z działalności Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich za rok 2017 oraz udzielenia absolutorium dla Zarządu,
 1. Przedstawienie Preliminarza Budżetowego Lokalnej Grupy Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich na rok 2019,
 2. Podjęcie uchwał:
 • 3/2019 w sprawie zatwierdzenia Preliminarza Budżetowego na rok 2019,
 • 4/2019 w sprawie upoważnienia Zarządu LGD CIW do zaciągnięcia kredytu - realizacja projektu współpracy pn. „Polsko-szwedzkie dni przedsiębiorczości”,
 1. Przedstawienie informacji z bieżącej działalności LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich:
 • Funkcjonowanie LGD,
 • Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju – planowane nabory,
 • Realizowane i planowane do realizacji projekty (PROW, PROO, FIO, KSOW, zadania publiczne powierzone przez Powiat Łobeski),
 1. Informacja o przeprowadzonych konsultacjach społecznych związanych
  z wprowadzeniem zmian w Lokalnych Kryteriach Wyboru Operacji,
 2. Przedstawienie  zmian w Regulaminie Rady w części dotyczącej Procedury grantowej,
 3. Podjęcie uchwały nr 5/2019 w sprawie zmian w Regulaminie Rady Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich i w Lokalnych Kryteriach wyboru Operacji.
 4. Zarządzenie wyborów uzupełniających do Zarządu w kadencji 2017-2020 LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich;
 5. Wybór komisji skrutacyjnej;
 6. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Zarządu LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich,
 7. Podjęcie uchwały 6/2019 w sprawie uzupełnienia składu Zarządu LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich,
 8. Dyskusja i wolne wnioski.
 9. Zamknięcie obrad.

 

Z poważaniem,

Grażyna Zaremba-Szuba