LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA CENTRUM INICJATYW WIEJSKICH

ogłasza konkurs na stanowisko:

Koordynator ds. wdrażania, monitoringu i ewaluacji Lokalnej Strategii Rozwoju

 

Wymagane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe:

Konieczne:

 1. Wykształcenie wyższe (pożądane o kierunku ekonomicznym, zarządzania i/lub finansów, technicznym, rolniczym, ochrona środowiska);
 2. Staż pracy: minimum 2 lata na stanowisku związanym z wdrażaniem/zarządzaniem projektami finansowanymi z funduszy UE.

 

Pożądane:

 1. Ukończone kursy/szkolenia z zakresu opracowywania wniosków o dofinansowanie i o płatność
  z  realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej;
 2. Uczestnictwo w przygotowywaniu i realizacji projektów finansowanych z funduszy strukturalnych;
 3. Znajomość problematyki i doświadczenie zawodowe w zakresie finansowania projektów ze środków UE ze szczególnym uwzględnieniem założeń Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
  i specyfiki funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania;
 4. Doświadczenie w obsłudze naborów wniosków;

 

Wymagania formalne, umiejętności

 1. Kursy, szkolenia, certyfikaty ze znajomości projektów unijnych,
 2. Dobra obsługa komputera: MS Office (Word, Excel),
 3. Znajomość LSR, PROW na lata 2014-2020 Działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader,

 

Wymagania dodatkowe:

 • prawo jazdy,
 • znajomość języka UE na poziomie umożliwiającym komunikację,
 • komunikatywność,
 • wysoka kultura osobista.

 

Zakres zadań i odpowiedzialności:

 1. Wdrażanie LSR (przygotowanie i obsługa naborów),
 2. Organizacja i obsługa pracy Rady stowarzyszenia oceniającej projekty;
 3. Systematyczne monitorowanie i ewaluowanie założeń LSR opracowanej dla LGD,
 4. Przygotowywanie sprawozdań, monitorowanie oraz ewaluacja  LSR, w tym projektów grantowych,
 5. Ocena formalna wniosków o dofinansowanie operacji w ramach LSR,
 6. Ocena formalna i merytoryczna projektów grantowych,
 7. Autoryzacja  Wniosków o płatność projektów grantowych,
 8. Kontrola na miejscu u beneficjentów projektów grantowych,
 9. Prowadzenie działalności  doradczej
 10. Prowadzenie szkoleń dla beneficjentów
 11. Prowadzenie pomiaru skuteczności doradztwa w formie „KARTY DORADZTWA”,
 12. Sporządzanie Wniosku o Płatność  w części merytorycznej w ramach Funkcjonowania LGD
 13. Wykonywanie zadań powierzonych przez Dyrektora Biura

 

Zakres  odpowiedzialności

 1. za powierzone stanowisko,
 2. za powierzoną dokumentację.

 

Dokumenty aplikacyjne:

 1. list motywacyjny,
 2. CV- życiorys,
 3. kserokopia świadectw pracy,
 4. kserokopia dyplomów potwierdzających wykształcenie,
 5. kserokopia zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 6. referencje/opinia z poprzedniego zakładu pracy,
 7. oryginalny kwestionariusz osobowy,
 8. własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. Wyłoniony w wyniku naboru kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego,
 9. własnoręcznie podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych.

 

Forma, miejsce i termin składania dokumentacji aplikacyjnej

Pełną dokumentację aplikacyjną w ramach konkursu na stanowisko: Koordynator ds. wdrażania, monitoringu i ewaluacji LSR prosimy składać wyłącznie w formie pisemnej w zamkniętej kopercie
z dopiskiem „Konkurs na stanowisko: Koordynator ds. wdrażania, monitoringu i ewaluacji Lokalnej Strategii Rozwoju”

Miejsce składania dokumentacji aplikacyjnej:

Biuro LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich ul. Drawska 6, 73-150 Łobez (II piętro, pokój nr 212 lub 213)

Termin składania dokumentacji aplikacyjnej:

29.03.2019 r. – 05.04.2019 r. w godzinach: 7:00 – 15:00

 

Komisyjne otwarcie kopert odbędzie się w dniu 08.04.2019 r. o godzinie 10:00 w siedzibie LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich

 

Prezes Zarządu LGD CIW
Grażyna Zaremba- Szuba

Załączniki:
Pobierz plik (Informacja o wynikach konkursu.pdf)Informacja o wynikach konkursu.pdf[ ]256 kB