Szanowni Państwo, 

Informujemy, iż w dniu 22 lipca 2020 roku o godz. 11.00 w siedzibie LGD CIW w Łobzie, ul. Drawska 6, odbędzie się POSIEDZENIE RADY LGD CENTRUM INICJATYW WIEJSKICH dotyczące oceny wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 złożonych w konkursie 1/2020 - zakładanie działalności gospodarczej 

Porządek posiedzenia Rady LGD CIW:

 1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie quorum;
 2. Wybór protokolanta posiedzenia;
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
 4. Zatwierdzenie porządku posiedzenia;
 5. Przedstawienie protokołu zawierającego wyniki ze wstępnej weryfikacji wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru prowadzonego przez LGD nr 1/2020,  tj. oceny formalnej i oceny zgodności z Programem;
 6. Ocena wniosków złożonych w konkursie nr 1/2020:
  a) formalna i zgodności z Programem oraz głosowanie,
  b) wg zgodności operacji z LSR i głosowanie,
  c) wg lokalnych kryteriów wyboru operacji i głosowanie.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji.
 8. Sporządzenie list operacji (w szczególności: zgodnych z LSR, wybranych ze wskazaniem tych, które mieszczą się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu oraz tych, które zostały negatywnie ocenione); 
 9. Informacja Zarządu o przyznaniu pomocy przez Instytucje Wdrażające na operacje, które były przedmiotem wcześniejszych posiedzeń Rady;
 10. Wolne wnioski i zapytania członków Rady LGD;
 11. Zakończenie posiedzenia Rady LGD.