Na podstawie uchwały nr 14/2020 Zarządu Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich w Łobzie z dnia 11 sierpnia 2020 r.

zwołuje się

Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich

które odbędzie się dnia 26 sierpnia 2020 r. (środa) o godzinie 15:00 w Hali Sportowo-widowiskowej w Łobzie

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Sprawy statutowe:
 • otwarcie zebrania,
 • wybór przewodniczącego i sekretarza obrad,
 • stwierdzenie quorum
 • przyjęcie porządku obrad;
 1. Przedstawienie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich za rok 2019 przez Zarząd i Komisję Rewizyjną;
 2. Podjecie uchwał:
 • Nr 1/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich za rok 2019,
 • Nr 2/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich za rok 2019 oraz udzielenia absolutorium dla Zarządu;
 1. Przedstawienie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich za okres kadencji 2017-2020 przez: Zarząd, Radę i Komisję Rewizyjną;
 2. Podjęcie uchwał:
 • Nr 3/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich za lata 2017-2020,
 • Nr 4/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich za lata 2017 – 2020,
 • Nr 5/2020 w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich
 1. Przedstawienie Planu Działania i Budżetu Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich na rok 2020 (środki PROW, środki własne);
 2. Przedstawienie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Centrum Inicjatyw Wiejskich oraz informacji z przeprowadzonych konsultacji społecznych,
 3. Podjecie uchwał:
 • Nr 6/2020 w sprawie zatwierdzenia Planu Działań i Budżetu Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich na rok 2020;
 • Nr 7/2020 w sprawie przyjęcia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Centrum Inicjatyw Wiejskich n lata 2014-2020,
 • Nr 8/2020 w sprawie uchylenia uchwały nr 19/2017 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich z dnia 16 października 2017 roku w sprawie zmiany Statutu Centrum Inicjatyw Wiejskich.
 1. Zarządzenie wyborów do: Zarządu, Komisji Rewizyjnej na kadencję 2020-2023;
 2. Wybór komisji skrutacyjnej;
 3. Przeprowadzenie wyborów:
 • do Zarządu LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich,
 • do Komisji Rewizyjnej Centrum Inicjatyw Wiejskich,
 1. Podjęcie uchwał:
 • Nr 9/2020 w sprawie wyboru Zarządu LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich,
 • Nr 10/2020 w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Centrum Inicjatyw Wiejskich,
 1. Dyskusja i wolne wnioski
 2. Zamknięcie obrad

 

Z poważaniem

Grażyna Zaremba-Szuba

Prezes Zarządu LGD CIW