Na podstawie uchwały nr 19/2020 Zarządu Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich
w Łobzie
z dnia 7 września 2020 r.

zwołuje  się

Walne Zebranie Członków

Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich

które odbędzie się dnia 21 września 2020 r. o godzinie 14:45 w siedzibie LGD CIW przy ul. Drawskiej 6 w Łobzie (sala konferencyjna, II piętro)

 

Proponowany porządek obrad:

1. Sprawy statutowe:

1. otwarcie zebrania,

2. wybór przewodniczącego i sekretarza obrad,

3. stwierdzenie quorum

4. przyjęcie porządku obrad;

2. Przedstawienie zmian do Procedury ustalania i zmiany kryteriów wraz z kryteriami wyboru operacji i grantobiorców w Lokalnej Grupie Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich.

3. Podjęcie Uchwały nr 11/2020 w sprawie zmian do Procedury ustalania i zmiany kryteriów wraz z kryteriami wyboru operacji i grantobiorców w Lokalnej Grupie Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich.

4. Przedstawienie informacji o rezygnacji Pani Małgorzaty Błażczak z pełnienia funkcji Członka Zarządu i zarządzenie wyborów uzupełniających do Zarządu LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich na kadencję 2020-2023;

1. Wybór komisji skrutacyjnej;

2. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Zarządu LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich,

3. Podjęcie uchwały nr 12/2020 w sprawie uzupełnienia składu Zarządu LGD CIW,

5. Dyskusja i wolne wnioski

6. Zamknięcie obrad.

 

Z poważaniem,

Grażyna Zaremba-Szuba