Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w dniu 06 maja 2021 roku (czwartek) o godz. 11.00 w siedzibie LGD CIW w Łobzie, ul. Drawska 6, odbędzie się POSIEDZENIE RADY LGD CENTRUM INICJATYW WIEJSKICH dotyczące oceny wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 złożonych w konkursie 1/2021 - Zakładanie Działalności Gospodarczej

Porządek posiedzenia Rady LGD CIW:

 • Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie quorum;
 • Wybór protokolanta posiedzenia;
 • Wybór Komisji Skrutacyjnej,
 • Zatwierdzenie porządku posiedzenia;
 • Przedstawienie protokołu zawierającego wyniki ze wstępnej weryfikacji wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru prowadzonego przez LGD nr 1/2021,  tj. oceny formalnej i oceny zgodności z Programem;
 • Ocena wniosków złożonych w konkursie nr 1/2021:
      a) formalna i zgodności z Programem oraz głosowanie,
      b) wg zgodności operacji z LSR i głosowanie,
      c) wg lokalnych kryteriów wyboru operacji i głosowanie.
 • Podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji.
 • Sporządzenie list operacji (w szczególności: zgodnych z LSR, wybranych ze wskazaniem tych, które mieszczą się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu oraz tych, które zostały negatywnie ocenione);
 • Informacja Zarządu o przyznaniu pomocy przez Instytucje Wdrażające na operacje, które były przedmiotem wcześniejszych posiedzeń Rady;
 • Wolne wnioski i zapytania członków Rady LGD;
 • Zakończenie posiedzenia Rady LGD.