Lokalna Grupa Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich informuje, iż w dniu 6 kwietnia 2022 r. odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich zwołane w celu oceny wniosków złożonych w Biurze LGD w terminie od 15 lutego do 8 marca 2022 r.  w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w konkursie nr 1/2022 – Zakładanie Działalności Gospodarczej i 2/2022 - Rozwój Działalności Gospodarczej.

 

LGD CIW podaje do publicznej informacji:

 • listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru,

 • listy operacji wybranych, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia,

 • protokół z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich z dnia 6 kwietnia 2022 r.,

 • wzór protestu.

 

POUCZENIE

Na podst. art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności, podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wniesienia protestu od negatywnej oceny zgodności operacji z LSR.

Protest wnoszony jest  w formie pisemnej do Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego za pośrednictwem LGD w Biurze Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich, mieszczącym się w Łobzie przy ul. Drawskiej 6 w terminie 7 dni od dnia doręczenia pisma informacyjnego zgodnie ze wzorem, stanowiącym  zał. nr 9 do Regulaminu Rady, zamieszczonym poniżej.

Prawo wniesienia protestu przysługuje wnioskodawcy w sytuacji gdy:

operacja została negatywnie oceniona pod względem zgodności z LSR,
operacja nie uzyskała wymaganej minimalnej liczby punktów w ramach lokalnych kryteriów wyboru,
operacja uzyskała wymaganą minimalną liczbę punktów w ramach lokalnych kryteriów, ale nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszonym konkursie, przy czym ta okoliczność nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia protestu, kwota wsparcia ustalona przez LGD jest niższa niż wnioskowana.

Protest powinien zawierać:

 • nazwę instytucji właściwej do rozpatrzenia protestu,

 • nazwę wnioskodawcy,

 • numer wniosku o dofinansowanie operacji,

 • odniesienie się do negatywnej oceny kryteriów wyboru operacji, z którą wnioskodawca się nie zgadza wraz ze wskazaniem, w jakim zakresie wnioskodawca nie zgadza się z tą oceną oraz uzasadnieniem stanowiska wnioskodawcy,

 • odniesienie się do ustalenia przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana wraz ze wskazaniem, w jakim zakresie wnioskodawca nie zgadza się z tym ustaleniem oraz uzasadnienie stanowiska wnioskodawcy,

 • wskazanie zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, jeżeli według wnioskodawcy zarzuty takie miały miejsce wraz z uzasadnieniem,

 • podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania wnioskodawcy.

Protest pozostawia się bez rozpatrzenia gdy:

 • protest nie spełnia wymogów, o których mowa w punktach 4 – 6 wymienionej powyżej zawartości protestu,

 • został złożony po terminie,

 • wnioskodawca jest wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania.


Wszystkim zainteresowanym, którzy przystąpili do konkursów nr 1/2022 i 2/2022 i złożyli swoje projekty serdecznie dziękujemy i życzymy powodzenia w realizacji planów i zamierzeń.