W dniu 5 maja 2022 r. w Biurze LGD CIW dokonano weryfikacji formalnej i oceny zgodności operacji z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

10 maja 2022 r. odbędzie się Posiedzenie Rady LGD CIW, podczas którego dokonana zostanie ocena zgodności operacji z LSR oraz oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji.

Po dokonaniu oceny sporządzone zostaną listy operacji zgodnych z LSR oraz listy operacji wybranych ze wskazaniem tych, które mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu.

Po dokonaniu wyboru operacji Biuro LGD pisemnie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru powiadomi Wnioskodawców o wyniku oceny ich operacji oraz zamieści na stronie internetowej LGD listę operacji zgodnych z LSR oraz listę operacji wybranych (ze wskazaniem, które mieszczą się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy), a także protokół z posiedzenia Rady dotyczącego oceny i wyboru operacji, zawierający informacje o wyłączeniach w związku z potencjalnym konfliktem interesów.

W załączeniu protokoły z otwarcia konkursu, zawierające wyniki weryfikacji formalnej i oceny zgodności operacji z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich.