• listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru,

 • listy operacji wybranych, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia,

 • protokół z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich z dnia 10 maja 2022 r.,

 • wzór protestu.

 
POUCZENIE DLA WNIOSKODAWCÓW

Na podst. art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności, podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wniesienia protestu od negatywnej oceny zgodności operacji z LSR.

Protest wnoszony jest  w formie pisemnej do Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego za pośrednictwem LGD w Biurze Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich, mieszczącym się w Łobzie przy ul. Drawskiej 6 w terminie 7 dni od dnia doręczenia pisma informacyjnego zgodnie ze wzorem, stanowiącym  zał. nr 9 do Regulaminu Rady, zamieszczonym poniżej.

Prawo wniesienia protestu przysługuje wnioskodawcy w sytuacji gdy:

operacja została negatywnie oceniona pod względem zgodności z LSR,
operacja nie uzyskała wymaganej minimalnej liczby punktów w ramach lokalnych kryteriów wyboru,
operacja uzyskała wymaganą minimalną liczbę punktów w ramach lokalnych kryteriów, ale nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszonym konkursie, przy czym ta okoliczność nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia protestu,
kwota wsparcia ustalona przez LGD jest niższa niż wnioskowana.

Protest powinien zawierać:

 • nazwę instytucji właściwej do rozpatrzenia protestu,

 • nazwę wnioskodawcy,

 • numer wniosku o dofinansowanie operacji,

 • odniesienie się do negatywnej oceny kryteriów wyboru operacji, z którą wnioskodawca się nie zgadza wraz ze wskazaniem, w jakim zakresie wnioskodawca nie zgadza się z tą oceną oraz uzasadnieniem stanowiska wnioskodawcy,

 • odniesienie się do ustalenia przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana wraz ze wskazaniem, w jakim zakresie wnioskodawca nie zgadza się z tym ustaleniem oraz uzasadnienie stanowiska wnioskodawcy,

 • wskazanie zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, jeżeli według wnioskodawcy zarzuty takie miały miejsce wraz z uzasadnieniem,

 • podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania wnioskodawcy.

Protest pozostawia się bez rozpatrzenia gdy:

 • protest nie spełnia wymogów, o których mowa w punktach 4 – 6 wymienionej powyżej zawartości protestu,

 • został złożony po terminie,

 • wnioskodawca jest wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania.

 

POUCZENIE DLA GRANTOBIORCÓW:

Grantobiorcy przysługuje prawo wniesienia odwołania od:

negatywnej oceny zgodności grantu z LSR,
albo nieuzyskania przez operację minimalnej liczby punktów, która wynosi 35% możliwych do uzyskania punktów,
albo wyniku wyboru, który powoduje, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o otwartym naborze wniosków o powierzenie grantów, albo
ustalenia przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana.
 
Odwołanie składa się w Biurze LGD w terminie 7 dni kalendarzowych od doręczenia pisemnej informacji o rozstrzygnięciu Rady LGD. Warunkiem rozpatrzenia odwołania jest złożenie go z zachowaniem formy pisemnej, na formularzu stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej procedury, który zawiera:
oznaczenie wnioskodawcy,
numer wniosku o dofinansowanie projektu,
uzasadnienie odwołania odnoszące się do oceny grantu, wraz ze wskazaniem kryteriów oceny z których oceną grantobiorca się nie zgadza.
 
Za termin doręczenia wnioskodawcy rozstrzygnięcia Rady LGD rozumie się termin doręczenia wnioskodawcy rozstrzygnięcia potwierdzony własnoręcznym podpisem. Przez złożenie odwołania w Biurze LGD rozumie się datę otrzymania przez Biuro LGD powiadomienia pocztą elektroniczną na adres e-mail LGD lub faksem na numer faxu LGD, jak też pisemnie, z tym że za datę otrzymania odwołania przez Biuro LGD uważa się datę wpływu odwołania do Biura LGD. Rada LGD nie rozpatruje odwołań wniesionych po terminie lub nie posiadających uzasadnienia. Wnioskodawcy od decyzji Rady LGD odwołanie przysługuje tylko raz. Decyzje Rady w sprawie rozpatrzenia odwołań są ostateczne.
 
Rada LGD rozpatruje odwołania niezwłocznie po ich wpłynięciu do Biura LGD.
Grantobiorca ma możliwość wycofania odwołania do czasu zakończenia rozpatrzenia odwołania poprzez założenie pisemnego oświadczenia o wycofaniu odwołania.
W przypadku wycofania odwołania przez grantobiorcę, LGD pozostawia odwołanie bez rozpatrzenia bez konieczności informowania o tym grantobiorcę.
W przypadku wycofania odwołania ponowne jego złożenie jest niedopuszczalne.

Wszystkim zainteresowanym, którzy przystąpili do konkursów nr 3/2022 i 1/2022/G i złożyli swoje projekty serdecznie dziękujemy i życzymy powodzenia w realizacji planów i zamierzeń.