Na podstawie uchwały Nr .../2016 Zarządu 

Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich w Łobzie
z w o ł u j ę 

Walne Zebranie Członków 

Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich,

które odbędzie się dn. 22 czerwca 2016 r. o godz. 15:45
w Urzędzie Miejskim w Łobzie, sala 21

 

 

Proponowany porządek obrad:

1. Sprawy statutowe:
a) otwarcie zebrania
b) wybór przewodniczącego i sekretarza obrad
c) stwierdzenie quorum
d) przyjęcie porządku obrad


2. Przedstawienie sprawozdań działalności Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich za rok 2015 przez Zarząd i Komisję Rewizyjną,


3. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich za rok 2015,
b) w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu za 2015 r.


4. Przedstawienie Planu Działania i Preliminarza Budżetowego Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich na 2016 rok,


5. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zatwierdzenia Planu Działania i Preliminarza Budżetowego Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich na rok 2016,


6. Dyskusja i wolne wnioski


7. Zamknięcie obrad

 

Z poważaniem

Grażyna Zaremba Szuba

Prezes Zarządu

 

 

 

 

* materiały na Walne Zebranie będą zamieszczone na www.lobez.org