Na podstawie uchwały Nr …../2016 Zarządu
Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich w Łobzie
z w o ł u j ę
Walne Zebranie Członków
Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich (LGD CIW) które odbędzie się dn. 03.10.2016 (poniedziałek ) o godz. 15:45
w Urzędzie Miejskim w Łobzie w sali nr 21

 

Proponowany porządek obrad:

1. Sprawy statutowe:
a) otwarcie zebrania
b) wybór przewodniczącego i sekretarza obrad
c) stwierdzenie quorum
d) przyjęcie porządku obrad
2. Przedstawienie informacji o bieżącej i planowanej działalności LGD CIW.
3. Informacja o zmianach w procedurach LGD CIW, wynikających z nowych przepisów PROW na okres 2014-2020.
4. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmian w LSR LGD CIW (budżet, wskaźniki),
b) w sprawie zmian w Regulaminie Rady LGD CIW,
c) w sprawie zmiany planu wydatków środków własnych na 2016 r.
5. Dyskusja i wolne wnioski
6. Zamknięcie obrad

Z poważaniem
Grażyna Zaremba Szuba
Prezes Zarządu