Lokalna Grupa Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich w oparciu o zapisy Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania ”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" przypomina przyszłym Beneficjentom, którzy będą zainteresowani składaniem wniosków o pomoc w ramach działań PROW 2014-2020, iż pomoc jest przyznawana Beneficjentowi, któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,tzw. „numerem identyfikacyjnym”.

Jeśli Wnioskodawca nie posiada numeru identyfikacji producenta do Wniosku o przyznanie pomocy musi dołączyć:

  • oryginał wniosku o nadanie numeru identyfikacyjnego producenta (Wniosek o wpis do ewidencji producentów), lub
  • kopię wniosku o nadanie numeru identyfikacyjnego producenta potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez pracownika Biura Powiatowego w przypadku, gdy został on złożony we wcześniejszym terminie a Wnioskodawca, do chwili złożenia Wniosku o przyznanie pomocy, nie otrzymał jeszcze tego numeru.

W razie niedopełnienia wymogu konsekwencją jest nieprzyznanie pomocy już na etapie wstępnej weryfikacji wniosku. Dlatego też prosimy Wnioskodawców nieposiadających takiego numeru o wcześniejsze składanie Wniosku o wpis do ewidencji producentów w Biurze Powiatowym ARiMR właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy. 

Wzory wniosków są dostępne pod adresem: http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/ewidencja-producentow.html