Na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich w Łobzie z dnia 26 kwietnia 2017 r.

z w o ł u j e  się

Walne Zebranie Członków

Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich

które odbędzie się dnia 10 maja 2017 r. (środa) o godzinie 15.45 w siedzibie LGD CIW przy ul. Drawskiej 6 w Łobzie

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Sprawy statutowe:
 2. otwarcie zebrania,
 3. wybór przewodniczącego i sekretarza obrad,
 4. stwierdzenie quorum
 5. przyjęcie porządku obrad;
 6. Przedstawienie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich za rok 2016 przez Zarząd i Komisję Rewizyjną;
 7. Podjecie uchwał:
 8. Nr 6/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich za rok 2016,
 9. Nr 7/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich za rok 2016 oraz udzielenia absolutorium dla Zarządu;
 10. Przedstawienie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich za okres kadencji 2014-2017 przez: Zarząd, Radę i Komisję Rewizyjną;
 11. Podjęcie uchwał:
 12. Nr 8/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich za lata 2014-2017,
 13. Nr 9/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich za lata 2014 – 2017,
 14. Nr 10/2017 w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich
 15. Przedstawienie Planu Działania i Budżetu Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich na rok 2017 (środki PROW, środki własne);
 16. Informacja o przyjętych przez Przewodniczącego Rady oświadczeniach o rezygnacji z członkostwa w Radzie oraz wniosek o uzupełnienie składu Rady zgodnie z 6 ust. 2 Regulaminu Rady ;
 17. Podjecie uchwał:
 18. Nr 11/2017 w sprawie zatwierdzenia Planu Działań i Budżetu Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich na rok 2017;
 19. Nr 12/2017 w sprawie odwołania członków Rady LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich;
 20. Zarządzenie wyborów do: Zarządu, Komisji Rewizyjnej na kadencję 2017-2020 oraz wyborów uzupełniających do Rady w kadencji 2015-2018 LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich;
 21. Wybór komisji skrutacyjnej;
 22. Przeprowadzenie wyborów:
 23. do Zarządu LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich,
 24. do Komisji Rewizyjnej Centrum Inicjatyw Wiejskich,
 25. uzupełniających do Rady LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich;
 26. Podjęcie uchwał:
 27. Nr 13/2017 w sprawie wyboru Zarządu LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich,
 28. Nr 14/2017 w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Centrum Inicjatyw Wiejskich,
 29. Nr 15/2017 w sprawie uzupełnienia składu Rady LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich,
 30. Dyskusja i wolne wnioski
 31. Zamknięcie obrad

 

Z poważaniem

 

Grażyna Zaremba-Szuba

Prezes Zarządu LGD CIW